PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Referaty zgłoszone na konferencje po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w jednym z poniższych czasopism*:

 • Journal of Modern Management Process
 • Journal of Positive Management
 • Kelaniya Journal of Human Resource Management
 • Management Forum
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Przegląd Organizacji (dodatkowa opłata za publikację 700 zł)

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo aktualizacji listy czasopism, w których opublikowane zostaną artykuły zgłoszone na Sympozjum Nauk Społecznych 2019 po ogłoszeniu Listy czasopism punktowanych przez MNiSW.

 

Wymogi edytorskie

Prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z poniższymi ogólnymi wytycznymi:

 • Objętość: do 15 stron znormalizowanego tekstu łącznie z bibliografią (do 1800 znaków ze spacjami na stronę);
 • Układ artykułu: tytuł artykułu, imię i nazwisko, afiliacja Autora, streszczenie w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami), słowa kluczowe (3-5), tekst artykułu, bibliografia;
 • Czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami 1,5 cm, marginesy 2,5;
 • Przypisy bibliograficzne w tekście (nazwisko Autora, rok wydania publikacji) – styl harwardzki;
 • rysunki i tabele w tekście, tytuł, źródła opracowania.

Informacje dotyczące ostatecznych wymogów edytorskich zostaną przedstawione Państwu po otrzymaniu recenzji oraz decyzji, w jakim czasopiśmie ukaże się dany artykuł.

After possitive double-blind review process, papers are planned to be published in on of the following journals:

 • Journal of Modern Management Process
 • Journal of Positive Management
 • Kelaniya Journal of Human Resource Management
 • Management Forum
 • Cracow Review of Economics and Management

Authors Guidelines

 • Text: up to 15 pages of normalized text including bibliography (up to 1800 characters with spaces per page);
 • The layout of the article: title of the article, name and surname, affiliation of the Author, abstract (up to 1000 characters with spaces), key words (3-5), text of the article, bibliography;
 • Font Times New Roman 12, line spacing 1.5 cm, margins 2.5;
 • References in text (author's name, publication year) - Harvard style;
 • drawings and tables in the text, title, sources of elaboration.

Information about the final editorial guidlines will be send after receiving the reviews and decision in which magazine the paper will be published.